• Tự học tin học 3 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống.
  • Cung cấp đầy đủ bài học, các câu hỏi luyện tập cho học sinh
  • Tổ chức thi cuối khóa học.