1. Lập trình Python cơ bản

2. Lập trình Python nâng cao

Hướng dẫn học lập trình python cơ bản.

Hướng dẫn sử dụng các lệnh trong Python.

Hướng dẫn lập trình giải các bài tập cơ bản.