• Hướng dẫn HS tự học tin học lớp 4 trên nền tảng số.
  • Tổ chức thi kiểm tra đánh giá trực tuyến.
  • Đăng tải toàn bộ bài học bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp môn tin học